Algemene Voorwaarden Theo-door

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Theo-door zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de Klant indien Theo-door de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de Klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Theo-door niet aanvaard.

1.3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. De Algemene Voorwaarden kunnen door Theo-door worden gewijzigd. Indien Theo-door besluit de algemene voorwaarden te wijzigen, dan zullen de Klanten de nieuwe voorwaarden ontvangen of beschikbaar krijgen via de website van Theo-door.

1.5. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

2. Onderwerp van de overeenkomst

2.1. Partijen komen overeen dat onder voorwaarden en condities als opgenomen in de overeenkomst Theo-door ten behoeve van de Klant Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden verricht.

2.2. De Klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten inclusief de daar aanwezige informatie en gegevens. Theo-door vereist dat de Klant nieuw aangeleverde bestanden en gegevens grondig toetst op onregelmatige en/of onwettige openbaarmaking van de gegevens.

2.3. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Theo-door is het de Klant niet toegestaan in uitingen en publicaties de naam, beeld en merken als mede ‘look and feel’ van Theo-door en of haar producten en of diensten te gebruiken. Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

3. Gebruikscodes

3.1. Theo-door behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde gebruikscodes te wijzigen of in te trekken. Als dit gevolgen kan hebben voor de Diensten streeft Theo-door ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Klant en zo mogelijk een overgangstermijn te hanteren.

3.2. De Klant zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van gebruikscodes voor zover dat strijdig is met geldende wet- en regelgeving.

4. Aanvullende diensten

4.1. Aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden dienen separaat te worden overeengekomen en schriftelijk vastgelegd in de respectievelijke Bijlage(n) van de overeenkomst.
4.2. Aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden nemen een aanvang op de datum als overeengekomen in de respectievelijke Bijlage(n) van de overeenkomst.

4.3. Indien Theo-door de Diensten, aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden verricht, zonder dat tussen partijen schriftelijke overeenstemming bestaat en dat in de respectievelijke Bijlage(n) is opgenomen en ondertekend, worden deze Diensten, de aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden voor rekening en risico van de Klant uitgevoerd op basis van 'best effort' en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van resultaat dan wel het niet nakomen ervan.

5. Verplichtingen van Theo-door

5.1. Theo-door zal zich inspannen om de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en dat de Diensten geen inbreuk maken op rechten van derden en niet in strijd zullen zijn met geldende wet- en regelgeving.

5.2. Theo-door heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van de Klant met betrekking tot het aangaan van deze overeenkomst. Voor dat doel heeft de Klant Theo-door tijdig voorzien van de juiste en volledige informatie, en zal de Klant -desgewenst- Theo-door van verdere informatie voorzien voor zover die informatie bij de Klant beschikbaar is.

5.3. Theo-door verplicht zich om de Klant te informeren over majeure wijzigingen, uitbreidingen en/of aanvullingen van de zaken die wordt gebruikt voor de toegang en beschikbaarheid van de Diensten voor de Klant.

5.4. Theo-door draagt er zorg voor dat de Diensten zo goed mogelijk worden gedocumenteerd.

5.5. Theo-door zal indien gewenst alle informatie verschaffen over de gebruikte standaarden, zodat de Klant inzicht heeft onder welke omstandigheden hij van de Diensten optimaal gebruik kan maken. Zo nodig kan Theo-door eisen stellen aan de hard- en software die onder verantwoordelijkheid vallen van de Klant.

5.6. Theo-door is in geval van een calamiteit niet gehouden tot levering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden conform de overeengekomen service levels. In een dergelijk geval zal Theo-door naar beste kunnen handelen om de levering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden, indien verstoord, zo snel mogelijk te herstellen. De kosten voor personele inzet zullen door Theo-door in redelijkheid aan de Klant in rekening worden gebracht.

6. Telecommunicatievoorzieningen en Internet

6.1. De Klant is verantwoordelijk voor het aangaan van een overeenkomst met een (derde) partij voor wat betreft (een) geschikte telecommunicatievoorziening om daadwerkelijk van de Diensten gebruik te kunnen maken. Theo-door draagt geen verantwoording voor deze voorziening, alsmede voor de kosten van deze voorziening die als gevolg van het gebruik ervan verschuldigd zijn.

6.2. De Klant dient bij het zich verschaffen van toegang tot de data en of applicatie via het internet er rekening mee te houden dat meer mensen gebruik maken van internet. Dit brengt met zich mee dat de Klant zich verplicht te gedragen conform hetgeen in het maatschappelijk verkeer van haar mag worden verwacht.

6.3. De Klant verplicht zich ertoe geen aanstootgevend, onethisch of ondeugdelijk materiaal openbaar te maken. Onder aanstootgevend, onethisch of ondeugdelijk materiaal wordt, niet limitatief, begrepen Spam, pornografie, obsce(e)n(e) teksten en beeldmateriaal, privacy gevoelige informatie, computervirussen, onjuiste informatie over derden, informatie die aan kan zetten tot het plegen van onwettige handelingen.

6.4. De Klant is niet gerechtigd zich bij de openbaarmaking van informatie via het Internet uit te geven voor een andere (rechts) persoon. De Klant dient er zorg voor te dragen dat haar naam bij iedere openbaarmaking van informatie duidelijk wordt vermeld. Voor een internetgebruiker mag er geen misverstand over bestaan van wie de openbaar gemaakte informatie afkomstig is.

6.5. Het is de Klant niet toegestaan de bronaanduiding van E-mailberichten of andere elektronische berichten te veranderen.

6.6. De Klant zal nimmer gebruik maken van een mailinglist voor het versturen van ongevraagde e-mail en spam via systemen van Theo-door. De Klant zal ook nimmer activiteiten ontwikkelen die ertoe leiden dat buitensporig en ongewenst berichtenverkeer via de systemen van Theo-door plaatsvindt. Onder dergelijke activiteiten worden mede begrepen, activiteiten die naar de mening van Theo-door als schadelijk voor de systemen van Theo-door dienen te worden beschouwd.

7. Verplichtingen van de Klant

7.1. De Klant zal voor zover dat redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Theo-door verstrekken, aan werknemers van Theo-door of aan door Theo-door ingeschakelde derden.

7.2. De Klant is nimmer gerechtigd namens c.q. op naam van Theo-door of een derde informatie openbaar te maken tenzij zij daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen.

7.3. De Klant zal nimmer trachten de beveiliging en de werking van de systemen van Theo-door te ondermijnen.

7.4. De Klant dient met betrekking tot vertrouwelijke, belangrijke en persoonsgegevens van en over derden uiterst zorgvuldig om te gaan en zich te houden aan de wettelijke regelingen daaromtrent.

7.5. De Klant verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. Verwerkingen van persoonsgegevens zullen door de Klant overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels worden uitgevoerd.

7.6. De Klant draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

7.7. De Klant zal zich onthouden van gedragingen en/of het doen van mededelingen die de belangen, professionaliteit en/of goede naam van Theo-door en overige gebruikers kunnen schaden.

7.8. Ook de werknemers van de Klant of van de door de Klant ingeschakelde derden zullen zich houden aan de bepalingen in deze overeenkomst als ook de specifieke regelingen en/of maatregelen als bedoeld in dit artikel.

7.9. De Klant zal Theo-door vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van zijn verplichtingen in de zin van de overeenkomst. De Klant vrijwaart Theo-door evenzeer voor aanspraken van derden van welke aard ook die het gevolg zijn van het gebruik van elektronische mailfaciliteiten via de systemen van Theo-door. In geval van een claim of aanspraak daartoe is Theo-door gerechtigd de overeenkomst per onmiddellijk op te zeggen dan wel de uitvoering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden al dan niet tijdelijk te staken. Theo-door is gerechtigd de hiermee samenhangende schade en kosten bij de Klant bij voorrang in rekening te brengen.

8. Meer- en minderwerk

8.1. Meer- en minderwerk komt voor uitvoering in aanmerking, indien dit separaat wordt aangeboden, opgedragen en of overeengekomen dan wel wordt afgehandeld zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Meerwerk dat wordt uitgevoerd zonder dat voldaan is aan het schriftelijkheids vereiste, wordt uitgevoerd op basis van ‘best effort’, en geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant. In situaties waarin Theo-door de Klant niet kan bereiken en indien onmiddellijk actie dient te worden genomen, is Theo-door gerechtigd op eigen initiatief acties te ondernemen tot een maximum bedrag van € 1.000,-- per gebeurtenis.

8.2. Indien Theo-door van mening is, dat een door de Klant , na ondertekening van de overeenkomst, aangegeven (project)wijziging een meer- en minderwerkopdracht is, zal hij daarvan melding doen aan de Klant alvorens tot uitvoering over te gaan. de melding dient schriftelijk te geschieden en kan, wanneer de uitvoering van het werk dat verlangt, worden voorafgegaan door een mondelinge, voorlopige melding. de melding moet worden gevolgd door een opgave van de prijsconsequenties. de opgave moet schriftelijk en behoorlijk gespecificeerd worden verstrekt.

9. Facturering en betaling

9.1. Theo-door brengt de door de Klant verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening.

9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt facturering van Diensten vooraf per jaar plaats. Meerwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

9.3. De betaling dient te geschieden op een door Theo-door aangegeven bank- of girorekening, op de wijze als is vermeld op de factuur en binnen een termijn van 30 dagen na verzenddatum van de factuur. De verzenddatum is gelijk aan de factuurdatum.

9.4. De Klant is gerechtigd binnen 5 werkdagen na ontvangst van een factuur bezwaren tegen de juistheid van een factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Theo-door. Indien de Klant de juistheid van een (gedeelte van de) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

9.5. Indien de Klant niet tijdig heeft betaald, ontvangt hij daarvan een schriftelijke herinnering waarin een nadere termijn van betaling is opgenomen. Als betalingsmoment geldt het moment waarop Theo-door de betaling heeft ontvangen. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Hiervan wordt de Klant bij de herinnering in kennis gesteld.

9.6. Theo-door kan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ten laste van de Klant brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering. Tevens kan Theo-door vanaf de datum waarop de Klant in verzuim is de wettelijke rente in rekening brengen.

9.7. Indien de Klant niet tijdig heeft betaald is Theo-door vanaf dat moment en naar zijn keuze gerechtigd tot:

 • het uitvoeren van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden op basis van ‘best effort’ en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van resultaat dan wel het niet nakomen ervan;
 • opschorting van de uitvoering van de Diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden totdat de betaling door Theo-door is ontvangen;
 • het uitvoeren van de Diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden te beëindigen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Theo-door is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Theo-door bij de uitvoering van de overeenkomst

10.2. Theo-door is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in elk geval verstaan dient te worden, verlies aan omzet, gederfde winst en verloren gegane manuren.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1. De Klant is niet gerechtigd de (gebruiks)rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Theo-door. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

11.2. In geval Theo-door zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdraagt aan een derde, verleent de Klant zijn toestemming bij voorbaat. Van zodanige overdracht doet Theo-door tijdig mededeling.

11.3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel kan elk der partijen de rechten en plichten uit de overeenkomst overdragen aan een tot het concern behorende onderneming die deze activiteiten van de overdragende partij, die onderwerp van deze overeenkomst zijn, geheel of voor een belangrijk deel overneemt.

11.4. De in het derde lid bedoelde contractsoverneming geschiedt door een schriftelijke verklaring van de overdragende en de overnemende partij aan de wederpartij. De overneming kan niet eerder plaatsvinden dan een maand nadat deze verklaring aan de wederpartij is verzonden.

12. Niet toerekenbare tekortkoming

12.1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige tekortkoming, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een partij die zich op een zodanige tekortkoming beroept, zal dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maken.

12.2. Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, niet binnen zijn invloedssfeer ligt noch voor diens risico is dan wel behoort te blijven, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een Gedistribueerde Denial of Service (DdoS) door middel van:

 • cracking, zoals virussen en wormen;
 • signaling, zoals IRC, specifieke ICMP’s via relays;
 • flooding, zoals TCP SYN flood, UDP, ICMP, andere IP protocollen.

12.3. Als een partij niet toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

13. Wijzigingen

13.1. Theo-door is gerechtigd tussentijds technische maatregelen te nemen ter bescherming van de integriteit van de Dienst en de inhoud ervan.

13.2. Theo-door is gerechtigd veranderingen in de Diensten aan te brengen, mits zulke veranderingen geen gevolgen hebben voor de functionaliteit en kwaliteit van de Diensten of anderszins nadelige invloed kunnen hebben op de Klant. Theo-door zal van dit recht geen gebruik maken zonder dat daarvoor dringende redenen bestaan.

13.3. Theo-door spant zich in de Klant tijdig te informeren over de in het vorige lid bedoelde veranderingen.

13.4. Indien de Klant wijzigingen wenst in de door hem afgenomen Diensten zal hij daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij Theo-door. Theo-door behoudt zich het recht voor om aan bepaalde wijzigingen voorwaarden te verbinden. Het is uitsluitend ter beoordeling van Theo-door of de gewenste wijziging mogelijk is en zal worden uitgevoerd.

14. Ontbinding van de overeenkomst

14.1. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:

 • surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
 • in liquidatie treedt of haar onderneming staakt;
 • langer dan 30 dagen niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of zodra redelijkerwijze vaststaat dat deze periode tenminste 30 dagen zal duren;
 • indien een wijziging in de wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of andere overheidsmaatregel de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in de overeenkomst verbiedt dan wel geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

14.2. De mededeling van ontbinding geschiedt steeds per aangetekende brief.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3. Alvorens een geschil voor te leggen aan de rechter zullen partijen hun uiterste best doen het geschil in onderling overleg op te lossen. Dit laat echter onverlet het recht van ieder der partijen om in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen.

16. Beveiliging van persoonsgegevens / verwerkersovereenkomst

16.1. Iedere partij voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het tussen partijen onderliggende contract.

16.2. Iedere partij treft alle passende en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

16.3. Iedere partij behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijk en verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan een werknemer, ondergeschikte of een derde, tenzij:

 • de openbaarmaking is vereist voor de uitvoering van de verwerking; of
 • persoonsgegevens moeten worden geopenbaard aan een bevoegde overheidsinstantie om aan een wettelijke verplichting of een audit te voldoen; of
 • toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit voorschrijft.

16.4. Elke partij dient medewerking te verlenen en indien nodig inzage te geven in haar relevante dataverwerkingssystemen, faciliteiten en ondersteunende documentatie op verzoek van een inspectie of auditor door een bevoegde overheidsinstantie, mits hieraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt.

16.5. Iedere partij stelt de wederpartij onverwijld in kennis indien:

 • deze een dagvaarding ontvangt of onderworpen wordt aan een onderzoek, een inspectie of controle van een bevoegde overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking, tenzij wet- of regelgeving dergelijke bekendmaking verbiedt;
 • het voornemens is persoonsgegevens bekend te maken aan een bevoegde overheidsinstantie; of
 • deze ontdekt of redelijkerwijs vermoedt dat er een inbreuk op gegevensbeveiliging is opgetreden.

16.6. Iedere partij is verantwoordelijk voor de nakoming van de in dit artikel opgenomen verplichtingen door de door desbetreffende partij ingeschakelde subverwerker. De Partij zal iedere subverwerker contractueel verplichten te voldoen aan hetgeen bepaald in dit artikel.